Regulamin sklepu PINK BOX
REGULAMIN
 
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PINK BOX - www.pinkbox.com.pl
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Pink Box, znajdującego się na stronie internetowej, pod adresem pinkbox.com.pl, przez konsumenta. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży, nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.
 
2. Sklep jest prowadzony przez firmę Pink Box Arkadiusz Lawryn, z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-407, ul. Chopina 11/14, NIP 5862010714, Regon 221852108, e-mail: sklep@pinkbox.com.pl, telefon kontaktowy +48 798208133.
Adres magazynu wysyłek i zwrotów: Pink Box Arkadiusz Lawryn, ul. Ślusarska 3, 84-230 Rumia.
 
3. Sklep przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla podmiotów gospodarczych. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu www.pinkbox.com.pl, są klient dokonujący zakupu towaru oraz firma Pink Box Arkadiusz Lawryn.
 
4. Miejscem realizacji dostaw towarów, nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego pinkbox.com.pl jest terytorium Polski.
 
5. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, spełniającym następujące minimalne wymagania: zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, lub każda inna dostępna, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, koniecznie włączona obsługa Cookies i najnowsza wersja Java Script, zainstalowany aktualny program Adobe Acrobat Reader, dostęp do internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar oraz ustawienia parametrów monitora, nie uznajemy reklamacji związanych z różnicą kolorów, lub fasonów przedmiotów, które wynikają z nieprawidłowych ustawień parametrów monitora lub komputera.
 
6. Złożone przez klienta zamówienie, zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy firmy Pink Box. W przypadku niedostępności towarów, Pink Box zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej sklepu pinkbox.com.pl, w karcie produktu towaru lub przy opisie danego towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie sklepu pinkbox.com.pl, nie oznacza, że dany towar jest dostępny. W przypadku niedostępności towaru przy opisie którego nie było prawidłowej informacji, klient zostanie powiadomiony e-mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 
7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pinkbox.com.pl, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Pink Box zamówienia klienta.
 
8. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, np. zapisywanie preferencji przeglądania. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek, pozwalają na przechowywanie plików cookies sklepu.
 
9. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym pinkbox.com.pl i logujący się do sklepu, zobowiązany jest do podania danych, zgodnych ze stanem faktycznym, pod rygorem nie zrealizowania zamówienia.
 
10. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod numerem telefonu +48 798 208 133, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600oraz poprzez e-mail: sklep@pinkbox.com.pl
 
II. Towar
 
1. Sklep internetowy pinkbox.com.pl, zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny w kwocie brutto, na stronie pinkbox.com.pl, przy opisie danego towaru (w karcie towaru).
 
2. Do sprzedaży, w tym do sprzedaży promocyjnej, oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
3. W przypadku braku dostępności towarów (wyczerpania się towarów), Pink Box zamieszcza o tym stosowną informację na stronie sklepu pinkbox.com.pl, przy opisie danego towaru. Jednakże w przypadku, gdyby Pink Box zamieścił stosowną informację o niedostępności danego towaru, po przyjęciu zamówienia od klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni (trzydziestu dni), licząc od daty zawarcia umowy. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar, Pink Box zwróci klientowi uiszczoną przez klienta kwotę za towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od odstąpienia od umowy przez Pink Box. Firma Pink Box dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji zamówienia wraz ze zwrotem części zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie, jak również decyzji o wydłużeniu realizacji zamówienia z uwagi na oczekiwanie na brakujący towar. Klient ma także możliwość zamiany brakującego towaru, na inny w tej samej cenie, lub droższy po uiszczeniu dodatkowej zapłaty lub anulowania zamówienia w całości.
 
4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym pinkbox.com.pl, podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym towarze, jest wiążąca dla stron, w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 
5. Sklep internetowy pinkbox.com.pl, zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym momencie, znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie pinkbox.com.pl, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, lub wyprzedaży.
 
6. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez sklep internetowy pinkbox.com.pl, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 
III. Zawarcie umowy (zamówienia)
 
1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym pinkbox.com.pl, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 
2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu, od godziny 800 do godziny 1600. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia spłynęły.
 
3. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon z kasy fiskalnej, lub na życzenie faktura VAT.
 
4. Zamówienia od klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu pinkbox.com.pl, po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W zamówieniu klient dokonuje, w szczególności:
 • wyboru zamawianych towarów
 • oznaczenia adresu dostawy oraz formy zapłaty
 • zatwierdzenia zamówienia
 • dokonania płatności za zamówienie

5. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.

6. Klient składa firmie Pink Box wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej sklepu pinkbox.com.pl. Klient składając zamówienie, akceptuje w całości regulamin sklepu internetowego pinkbox.com.pl

7. Umowa sprzedaży towarów oferowanych poprzez sklep internetowy pinkbox.com.pl, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez Pink Box, co oznaczą, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.

8. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu klient zobowiązany jest, do jak najszybszego kontaktu ze sklepem pod numerem telefonu +48 798 208 133, lub poprzez e-maila: sklep@pinkbox.com.pl

 IV. Potwierdzenie zawarcia umowy
 
1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez firmę Pink Box, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność, za podanie nieprawdziwych danych.
 
2. Sklep internetowy przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w rozsądnym czasie, po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.
 

Zgodnie z przepisem art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, obowiązkiem kupującego jest rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę. Wobec tego, w sytuacji której kupujący nie odbiera przesyłki za pobraniem, nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania.

Zgodnie z przepisem art. 471 Kodeksu cywilnego, „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Oznacza to, że kupujący, który nie odbierze przesyłki za pobraniem, powinien naprawić całą szkodę sprzedawcy, jaką ten poniósł w związku z wysyłką towaru, a także z odsyłką towaru nieodebranego. Na szkodę składa się przede wszystkim koszt wysyłki za pobraniem, koszt powrotu przesyłki nieodebranej, a także koszt opakowania, jeżeli to nie nadaje się do powtórnego użycia, oraz praca osób zaangażowanych w obsługę przesyłki.

 
V. Termin i sposób dostawy
 
1. Firma Pink Box zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez Pink Box zamówienia złożonego przez klienta, względnie od momentu otrzymania przez Pink Box, od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry, jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, względnie od momentu otrzymania przez Pink Box od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry. Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta w przeciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 
2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na adres wskazany przez klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez klienta w zamówieniu. Firma Pink Box nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.
 
VI. Koszty przesyłki
 
1. Koszty przesyłki towaru zakupionego w sklepie internetowym pinkbox.com.pl, są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia towaru przez klienta oraz wybranej przez klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie sklepu Pink Box – w zakładce Koszty i opcje dostawy
 
2. Ponoszone przez klienta koszty przesyłki towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy, pozostałą część kosztów przejmuje na siebie firma Pink Box.
 
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa towaru odbywa się w kilku etapach, klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki towaru wyłącznie jednokrotnie.
 
VII. Zastrzeżenie własności towaru
 
1. Do chwili uiszczenia przez klienta pełnej należności za zamówiony towar, pozostaje on własnością firmy Pink Box.
 
VIII. Zasady płatności za towar
 
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
 • płatność gotówką oraz kartą płatniczą, przy odbiorze towaru
 • płatność przelewem na rachunek firmy PINK BOX
 • płatność online poprzez serwis Przelewy24
 • płatność online poprzez serwis PayU
 • płatność online poprzez serwis PayPal
 • płatność online poprzez serwis Autopay S.A.
 • płatność online poprzez BLIK

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, przeprowadzone są za pośrednictwem Przelewy24, lub PayU, do wybory przez klienta, wskazane podmioty obsługują następujące typy kart: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. i obsługuje następujące typy kart: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Firma Pink Box zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

2. Pink Box wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Firma Pink Box oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzednim.

3. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru

- w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest, jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

- w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy24 lub PayU, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:

PINK BOX Arkadiusz Lawryn

ul. Chopina 11 m.14, 81-407 Gdynia

Nr rachunku bankowego: 67 1160 2202 0000 0002 3687 6799

W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko, oraz numer zamówienia.

 IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w sklepie pinkbox.com.pl i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien w terminie wskazanym w pkt.IX.1, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres: Pink Box Arkadiusz Lawryn, ul. Chopina 11 m.14, 81-407 Gdynia, z dopiskiem "Odstąpienie od umowy", albo przesłać na e-mail: sklep@pinkbox.com.pl. Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: sklep@pinkbox.com.pl, Pink Box prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt.IX.1 na wskazany powyżej adres lub e-mail. Wzór pisma odstąpienia od umowy w formacie word, znajdziesz TUTAJ (kliknij w napis TUTAJ), w formacie PDF, znajdziesz TUTAJ

3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, klient powinien – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt.IX.2 - zwrócić firmie Pink Box towar, na adres wskazany poniżej:

PINK BOX Arkadiusz Lawryn, ul. Ślusarska 3, 84-230 Rumia, z dopiskiem "Odstąpienie od umowy"

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w pkt.IX.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem pkt.IX.7 poniżej, Pink Box zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Pink Box. Firma Pink Box dokona zwrotu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył klient, chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

7. Firma Pink Box, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem, lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będącą wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Pink Box zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta.

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

X. Reklamacje oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 

1. Firma Pink Box jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar, bez wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

 • towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • towar nie ma właściwości, o których istnieniu Pink Box zapewniał
 • towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym

4. Firma Pink Box, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: sklep@pinkbox.com.pl, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Pink Box Arkadiusz Lawryn, ul. Ślusarska 3, 84-230 Rumia, z dopiskiem „Reklamacja”.

7. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo:

 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady
 • złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Pink Box, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Pink Box, albo Pink Box nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad, lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient zamiast zaproponowanego przez Pink Box usunięcia wady, może żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Pink Box.

10. Firma Pink Box, może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta, jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Reklamacje dotyczące wyczerpanej baterii w zegarku, będą rozpatrywane negatywnie dla klienta (wszystkie zegarki przed wysłaniem do klienta są sprawdzane pod kątem sprawności baterii i sprawności mechanicznej).

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Pink Box reklamacji, o czym klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez klienta, albo SMS na podany przez klienta nr telefonu, albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez klienta.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej sklepu pinkbox.com.pl, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu pinkbox.com.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Firma Pink Box zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu pinknbox.com.pl. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.pinkbox.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu pinkbox.com.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a firmą Pink Box, będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu klient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie - odpowiedni formularz. Konsument może także, złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem Online Dispute Resolution

5. W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Pink Box przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09 Marca 2024 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl